APH - Ausstellungsergebnisse VDH / FCI
General Club of Polish Lowland Sheepdocs (APH) - Showresults- VDH / FCI
 
Welthundeausstellung in Amsterdam am 06 Juli 2002 Ring 28
World Winner Dog Show Amsterdam 06 July 2002 ring no. 28
 

Richterin: Frau A.M. Beenen-Sluyters
gemeldet: 72 Hunde davon 29 Rüden und 43 Hündinnen
erschienen: 57 Hunde davon: 25 Rüden und 32 Hündinnen.
 
  POLSKI OWCZAREK NIZINNY PON
 
  Rüden – Offene Klasse
V 1   Prezes Lasy Wielgowskie
 
22-11-98, V.: Pompon z Wielgowa ,M.: Lazanka z Wielgowa, Z.: M. Mackiewicz, Bes: B. Paskowska
V 2   Giant Jasno v.d. Gwiedzny Wiatrak
 
05-04-97, V.: Bardzo-Mi-Milo-Jestem-Cwany Jerzy ,M.: Deja Vu v.d. Gwiezdny Wiatrak,
  Z.:A.G. Boerema-Hersevoort, Bes: W.A.J. ten Hove-Holstege
V 3   Flinkbein Puchar-Pies
 
17-12-99, V.: Flinkbein Eter ,M.: Flinkbein Czary, Z. & Bes: T. Tuohilampi
V 4   Nathan von der Widderburg
 
03-08-98, V.: Atos Pon von der Bismarkwarte, Lisa von der Widderburg, Z.: E. Gerdon , Bes: K.Thiele
V   Thoco's September Frost
 
12-09-99, V.: Miravettin Gaza ,M.: Thoco's April Love, Z.: B.U.R. & H. Bolgnes, Bes: A.B. Setnan.
V   Kminek - Pon von Ascona
 
16-06-99, V.: Franz-Josef von den zärtlichen Chaoten ,M.: Danina - Pon von Ascona, Z.: E.Kirchenkamp, Bes: A. Bürgel
 
  Rüden – Jugendklasse
V 1, Weltjugendsieger 2002   Aksel Sierpczanka
 
24-05-01, V.: Upior Pol-Pon at Fervidus ,M.: Anava Syrius, Z.: A. Zytowiecka , Bes: Z. Dudek
V 2, Weltjugendsieger 2002 Res.   Flinkbein Srodek
 
13-09-01, V.: Flinkbein Kompletny-Pon ,M.: Flinkbein Miedziany,Z.:+ Bes: T. Tuohilampi
disq.   Fenomen Kontekst
 
06-04-01, V.: Rendi Kontekst Nadwislan ,M.: Chluba z Gangu Dlugich, Z.: G. Robak, Bes.: Z. Palonek
 
  Rüden - Mittelklasse
V 1   Pascha von der Widderburg
 
20-12-00, V.: Werbel z Wielgowa ,M.: Lisa v.d. Widderburg, Z.:+ Bes.: E. Gerdon
V 2   Ponwood's Led Zeppelin
 
26-11-00, V.: Flinkbein Kompletny-Pon ,M.: Ponwood's Fancy Girl, Z.:+ Bes.: B. Bruns & W. Stamp
 
  Rüden Champion - Klasse
V 1, CAC, CACIB, Weltsieger 2002   Zagon z Wielgowa
 
09-08-98, V.: Rapier z Wielgowa ,M.: Igraszka z Wielgowa, Z.: J. Zerebecki, Bes: A:E: Kuiper
V 2, CAC-Res., CACIB-Res., Weltsieger 2002 Res.   Ognik Moscic
 
21-07-98, V.: Maestro Misiura ,M.: Zwinka Moscic, Z.:+ Bes.: R. Szyszkowska
V 3   Pompon z Wielgowa
 
24-06-95, V.: Frykas z Wielgowa ,M.: Roza, Z.: J. Zerebecki, Bes: E. Staszczyk
V 4   Fornal z Gangu Dlugich
 
20-08-96, V.: Premier Oligarchia ,M.: Ulana z Gangu Dlugich, Z.: B. Larska, Bes: R. v.d. Berg
V   Rapier z Wielgowa
 
18-01-96, V.: Zadzior z Ameliowki ,M.: Flinkbein Ekspanat, Z.: J. Zerebecki, Bes: B. Roese
V   Werbel z Wielgowa
 
03-08-98, V.: Pompon z Wielgowa ,M.: Flinkbein Ekspanat, Z.: J. Zerebecki , Bes: B. Roese
V   Exquisite Wonder Nourack
 
08-08-99, V.: Exquisite Wonder Czarek ,M.: Exquisite Wonder Efotsie, Z.:+ Bes.: G. Steekers
V   Flinkbein Nokaut
 
01-01-98, V.: Flinkbein Eter ,M.: Rola, Z.: T. Tuohilampi, Bes: T. Salo & M. Nylund
V   Absolwent Rivendall
 
29-12-99, V.: Premier Oligarchia ,M.: Aronia Znad Kosna, Z.:+ Bes.: M. Wiatroszak
V   Furman Konkury
 
09-04-95, V.: Amal z Banciarni ,M.: Alka Konkury, Z.: M. Koziowska-Koza, Bes: Miczek Maciej
V   Old Fashion King of the Road
 
05-09-98, V.: Sekacz z Wielgowa ,M.: Old Fashion English Rose, Z.: F. Johnson, Bes: E. Gihlemoen
V   Upior Pol-Pon at Fervidus
 
29-10-98, V.: Bajer Fervidus ,M.: Abra Fervidus, Z.: K. Romaldowski, Bes: L. Malgorzata
V   Otello du Domaine du Delta
 
17-02-98, V.: MacMurphy du Domaine du Delta ,M.: Tekla z Osiedla Piastow, Z.: G. Pezzoli, Bes: G. Copes
V   Borgakers Lord Londyn
 
06-06-95, V.: Jegomosc z Wielgowa ,M.: Prosna Skierdy, Z.: Marjukka Borgström, Bes: M. Jalava
 
  Hündinnen Veteranenklasse
V 1   Wishuer's Dusza
 
15-06-89, V.: Dany v.d. Siedlerhöhe ,M.: Penny-Lane v.d. Ponte-Nova, Z.:+ Bes.: B. Bruns & W. Stamp
 
  Hündinnen Offene Klasse
V 1   Malina z Gangu Dlugich
 
06-03-00, V.: Rupiec z Klubu Siedmiu Ponow ,M.: Wilga z Gangu Dlugich, Z.: B. Larska, Bes: M. Supronowicz & A. Domaniak
V 2   Aluzja z Wielgowa
 
21-11-99, V.: Magnat Lasy Wielowskie ,M.: Igraska z Wielgowa, Z.: J. Zerebecki, Bes: I. Depold
V 3   Wichura Bajka
 
15-11-99, V.: Ciwat Pon vom Amselgarten, Lawenda Pon v. Isala Situm, Z.: A. Zenekamp, Bes: M. Agtersmit
V 4   Oda Dla Jerzy v. Lady Kochany Pon
 
05-05-00, V.: Bardzo-Mi-Milo-Jestem-Cwany Jerzy ,M.: Lady Pon v. Isala Situm, Z.: A.E.Kuiper, Bes: H. v.d. Kerkhof
V   Micha z Gangu Dlugich
 
06-03-00, V.: Rupiec z Klubu Siedmiu Ponow ,M.: Wilga z Gangu Dlugich, Z.: B. Larska, Bes: R.v.d. Berg
 
  Hündinnen - Jugendklasse
V 1 Weltjugendsieger 2002   Faworyta Kontekst
 
06-04-01, V.: Rendi Kontekst Nadwislan ,M.: Chluba z Gangu Dlugich, Z.:+ Bes.: G. Robak
V 2 Weltjugendsieger 2002 Res.   Flinkbein Swietny
 
13-09-01, V.: Flinkbein Kompletny-Pon ,M.: Flinkbein Miedziany, Z.: T. Tuohilampi, Bes: M. Perttula
V 3   Panienka v. Lady Kochany Pon
 
06-04-01, V.: Kochac Pon v. Isala Situm ,M.: Wazka z Wielgowa, Z.: A.E. Kuiper, Bes: A.E. Kuiper & N. Steehouwer
sg 4   Bazczelny Blisk from Bogy's Home
 
22-07-01, V.: Zagon z Wielgowa ,M.: Uwaga Jestem Kajanti, Z.:+ Bes.: H.&P. Boer
sg   Wichura Chinua Certa
 
15-03-01, V.: Zagon z Wielgowa ,M.: Lawenda Pon v. Isala Situm, Z.:+ Bes.: A. Denekamp
sg   Sukan Milla Magia
 
31-03-01, V.: Mur-Marmur Misiura ,M.: Sukan Funna Face, Z.: M. Kanko, Bes: M. Borgström M. & E. Viitaniemi
sg   Exquisite Wonder Raika
 
20-06-01, V.: Nathan von der Widderburg ,M.: Exquisite Wonder Ewa, Z.: G. Steekers, Bes: J.L.P. v.d.Wiel
sg   Bajeczny do Stare Spodnie
 
08-05-01, V.: Zagon z Wielgowa ,M.: Nowina v. Lady Kochany Pon, Z.: W.A.J. ten Hove-Holstege, Bes: Züchter und H. Eikelboom
 
  Hündinnen - Mittelklasse
V 1   Radosna Bulsalka
 
13-12-00, V.: Premier Oligarchia ,M.: Harbatka Moscic, Z.:+ Bes.: E. Dobrzynska
V 2   Patrouchka Pon Piekarz
 
30-11-00, V.: Giant Jasno v.d. Gwiezdny Wiatrak ,M.: Minka Pon Piekarz, Z.:+ Bes.: H. Bakker
V 3   Ynnizin's Neon Madonna
 
11-03-01, V.: Pon-Joy Alban ,M.: Ynnizin's Mam'zelle Ginette, Z.: K. Karlberg, Bes: T. Borgström& T. Selin
V 4   Eishe vom Langeloh
 
17-08-00, V.: Ciwat Pon vom Amselgarten ,M.: Bona v.d. Zottigen Familie, Z.:+ Bes.: U. Eckardt
V   Radosna Goralka z Banciarni
 
21-09-00, V.: Mistral z Banciarni ,M.: Orbita z Banciarni, Z.: B. Rayska-Swist, Bes: T. Tuohilampi
V   Porly Pon vom Tannenkamp
 
26-07-00, V.: Werbel z Wielgowa ,M.: Gabrinal Pon v. Tannenkamp, Z.: B. Roese, Bes: M. Bohlmann
V   Ponwood's Mona Lisa
 
21-12-00, V.: Flinkbein Kompletny-Pon ,M.: Wiwa Tangara, Z.:+ Bes.: B. Bruns & W. Stamp
sg   Gwiazda Polarna Iliana
 
10-09-00,V.: Bardzo-Mi-Milo-Jestem-Cwany Jerzy ,M.: Pennon's Iwona, Z.: J. Roelofs-Plomp, Bes: J.M.M. Snel-de Bake
 
  Hündinnen – Championklasse
V 1, CAC, CACIB, BOB, Weltsieger 2002   Afera Rivendall, 29-12-99
 
V.: Premier Oligarchia ,M.: Aronia Znad Kosna, Z.:+ Bes.: M. Wiatroszak
V 2, CAC-Res.,CACIB-Res., Weltsieger 2002 Res .   Landrynka z Liliowego Zacisza
 
03-01-98, V.: Maestro Misiura ,M.: Orka Sirius, Z.:+ Bes.: L. Kielar
V 3   Atrakcyjna Sylena
 
03-04-97, V.: Rambo von der Zottigen Familie ,M.: Igraszka Ksiezycowa Sylena, Z.: J. Olszewski, Bes: H.J. v.d Linden
V 4   Wazka z Wielgowa
 
03-08-98, V.: Pompon z Wielgowa ,M.: Flinkbein Ekspanat, Z.: J. Zerebecki, Bes: A.E. Kuiper
V   Wizja Nicky Pon v. Isala Situm
 
12-09-99, V.: Fornal z Gangu Dlugich ,M.: Nikita Pon v. Isala Situm, Z.:+ Bes.: G.M. Wassink-Brandwagt
V   Thoco's April Love, 09-04-97
 
V.: Flinkbein Huczek ,M.: Mybeards Taboo, Z.:+ Bes.: B.U. Bolgnes
V   Heidelind's Truth if Out There
 
08-12-98, V.: Jegomose z Wielgowa ,M.: Flinkbein Gwiazda, Z.: L. Jürgens, Bes: M. Toivonen & T. Tuohilampi
V   Flinkbein Kochany-Krolowa
 
11-03-97, V.: Flinkbein Efekt ,M.: Flinkbein Czary, Z.: T. Tuohilampi, Bes: U. Jalava & T. Tuohilampi
V   Wiwa Tangara
 
18-04-96, V.: Cudny z Magierowskiej Gory ,M.: Wischurers Dusza, Z.:+ Bes.: B. Bruns & W. Stamp
V   Olympia du Domaine du Delta
 
17-02-98, V.: Mac Murphy du Domaine du Delta ,M.: Tekla z Osiedla Piastow, Z.:+ Bes.: G. Piero Pezzoli